Nước Senegal

Nước Senegal

Máy ép củi trấu có kế hoạch được cung cấp cho một dự án của JICA nhằm mục đích nâng cao năng lực của các trung tâm dạy nghề ở nước cộng hòa Senegal.
Chúng tôi dự định lắp đặt một máy tại Trung tâm Đào tạo nghề Senegal-Nhật Bản (CFPT) ở thủ đô Dakar và một cái khác tại một công ty tư nhân có hợp tác với CFPT, tại Saint-Louis .

Chúng tôi sẽ thực hiện đào tạo kỹ thuật về bảo trì và lắp ráp máy ép củi trấu cho những người hướng dẫn của tổ chức CFPT. Sau đó, những người hướng dẫn đã qua đào tạo sẽ dạy lại những kỹ thuật này cho học viên CFPT, với mục tiêu chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp CFPT làm công việc bảo trì và lắp ráp máy ép củi trấu.

Tại công ty tư nhân ở Saint-Louis, sẽ tiến hành vận hành, lưu giữ máy ép củi trấu, đồng thời thông qua việc bán củi trấu, xem xét nghiên cứu tính khả thi của việc phổ cập máy ép củi trấu tại địa phương đó.