Dự án ngoài nước

Công nghệ và sản phẩm của Tromso cũng được ứng dụng ở nước ngoài.
Case 01
Nước Tanzania
Thực hiện các dự án nghiên cứu tiền khả thi, phổ biến và thí điểm theo các dự án của JICA và hợp tác với các nhà sản xuất máy móc địa phương.

Case 02
Nước Madagascar
Mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân sử dụng nhiên liệu rắn từ trấu.

Case 03
Nước Nigeria
Cung cấp 7 máy ép củi trấu bằng nguồn vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) từ Bộ Ngoại giao.

Case 04
Nước Senegal
Dự định cung cấp máy ép củi trấu theo dự án của Jica – với mục đích nâng cao năng lực của các trung tâm đào tạo nghề.

Case 05
Nước Việt Nam
Dự án phổ cập máy lọc nước Welvina, giải pháp thân thiện với môi trường, thay thế nước uống đóng chai.