slider_PC01_VN
slider_PC2_VN
slider_PC3_VN
previous arrow
next arrow
slider_SP01_VN
slider_SP02_VN
slider_SP03_VN
previous arrow
next arrow

Thách thức thế giới với công nghệ mới từ
Innoshima, Hiroshima.

Từ các điểm riêng lẻ kết nối thành đường thẳng,
tiến tới hình thành mặt phẳng---
Đó là cách thức cấu thành nên vòng kết nối từ vỏ trấu